ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง : "เชิญร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Dayเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตสตรอเบอรี่ วันที่ 28 ก.ค.58"ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ

เมนู

Link หน่วยงานต่างๆ

เกษตรอำเภอสะเมิง   
นายพรหมพันธุ์ เชษฐธง
เกษตรอำเภอสะเมิง


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เรื่องน่ารู้

โครงการส่งเสริมการปลูกสตรอเบอรี่อย่างยั่งยืน ภายใต้ระบบการส่งเสริม MRCF

เรียนรู้ระบบการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบใหม่ MRCF system

วิธีการทำงานในพื้นที่ตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร MRCF

การประยุกต์ใช้ GIS เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่

ประโยชน์ของสตรอเบอรี่่
ข้อมูลการผลิตสตรอเบอรี่ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
“กระเทียม” สมุนไพรมหัศจรรย์
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย ของฝากอำเภอสะเมิง
เมี่ยง อาหารว่างสมุนไพร
ผลไม้คลายร้อนที่เหมาะแก่การรับประทานในฤดูที่มีอากาศร้อน
กาแฟอีกหนึ่งของดีของอำเภอสะเมิง
6 เรื่องดี ๆ จากสตรอเบอรี่

ภาพกิจกรรม

นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอำเภอสะเมิงให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตสตรอเบอรี่ เป้าหมายผู้ร่วมงาน 300 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (สตรอเบอรี่) ม. 5 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ง
นายสัญชัย ปัญจะเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากเกษตรอำเภอสะเมิงเข้าร่วมกิจกรรมคืนชีวิตให้ป่าสะเมิง ร่วมกับหน่วยงานบูรณาการ ณ ม.10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ง
สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง ให้บริการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร พร้อมทั้งให้บริการถ่ายรูปนำเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล Online   http://www.farmer.doae.go.th
สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิงร่วมสัมมนาเรื่องกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
นายสัญชัย ปัญจะเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานสัมมนานักส่งเสริมมืออาชีพ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.เชียงใหม่
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอำเภอสะเมิง มอบพันธุ์ข้าวพระราชทานจากพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในวันประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสะเมิง
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชัยงใหม่ ร่วมกับอำเภอสะเมิง จัดงานแถลงข่าวงานสตรอเบอรี่ และของดีอำเภอสะเมิง ครั้ง ที่ 14 ระหว่างวันที่ 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2558
นายสมพล  แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการดำเนินงานพร้อมทั้งให้แนวทางในการดำเนินงาน โครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยพร้อมทั้งติดตามแปลงการผลิตสตรอเบอรี่ปลอดภัยอำเภอสะเมิง
นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วย นายธีรศักดิ์  ศรีวิชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช พบปะเกษตรอำเภอเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการจัดงานวันรณรงค์ลดการใช้สารเคมี
สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ได้ดำเนินการตรวจสิทธิ์เกษตรกร
นายพรหมพันธุ์  เชษฐธง เกษตรอำเภอสะเมิง ร่วมติดตามการดำเนินงานคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ระดับตำบล.
สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง โดยนักวิชาการผู้รับผิดชอบระดับตำบล จำนวน 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลสะเมิงใต้,ตำบลสะเมิงเหนือ, ตำบลบ่อแก้ว, ตำบลแม่สาบ, และตำบลยั้งเมิน พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบระดับหมู่บ้านดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรผู้แจ้งขึ้นทะเบียน โดยการใช้ GPS เดินรอบแปลงเกษตรกรทุกราย เพื่อป้องกันการแจ้งข้อมูลเท็จ.
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง ดำเนินการโครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช    (สตรอเบอรี่) ตามนโยบายเร่งด่วน คสช.
สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง ร่วมคณะทำงานวิทยากร โครงการส่งเสริมการปลูกสตรอเบอรี่ยั่งยืนอำเภอสะเมิง ปี 2557 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ตามระบบโรงเรียนเกษตรกร ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ตำบลบ่อแก้วอำเภอสะเมิง จังหวัดเขียงใหม่
สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิงถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิดขยายเชื้อราบิวเวอเรีย เพื่อให้เกษตรกรนำไปขยายเพื่อใช้ป้องกันการระบาดและการทำลายของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่มักจะเกิดการทำลายผลผลิตข้าว โดยเกษตรกรสามารถทำเองได้เป็นอย่างดี
สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิงเร่งดำเนินการตามนโยบายของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช. โดยให้บริการแก่เกษตรกรเพื่อให้ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี2557/58
สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิงเร่งดำเนินการตามนโยบายของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช. โดยออกให้คำแนะนำร้านจำหน่ายปัจจัยทางการเกษตรในเขตพื้นที่อำเภอสะเมิง
สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิงเร่งดำเนินการตามนโยบายของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช. โดยให้บริการแก่เกษตรกรเพื่อให้ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี2557/58 ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ 5 ตำบล 44 หมู่บ้าน พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยี     การลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร
สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิงจัดอบรมโครงการ พัฒนาอาสาสมัครเกษตรกร เวทีเรียนรู้เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตนเองสู่ความเป็น Smart Farmer ครั้งที่ 3
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิงดำเนินการ อบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว
สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิงร่วมดำเนินการตาม Road Map กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการจัดเวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขระดับ ตำบล และระดับอำเภอ          โดยมีนายอนุพงษ์  วาวงค์มูล นายอำเภอสะเมิง เป็นประธาน
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พบปะและให้บริการประชาชนอำเภอสะเมิง โครงการหน่วยบริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน  โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงค์มูล นายอำเภอสะเมิงพร้อมหห้วหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ
สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิงจัดประชุมคณะทำงานบูรณาการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาโครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรอเบอรี่ฯ
ว่าที่ร้อยตรี กิตติ  ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ พร้อมด้วยที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจติดตามงานแก้ไขปัญหารการปลูกสตรอเบอรี่และเยี่ยมชมศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลบ่อแก้วโดยมี นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ,หน่วยงานภาคีเครือข่าย และเกษตรกรให้การต้อนรับ
สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิงร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเขียงใหม่จัดอบรมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว กิจกรรมพัฒนาครอบครัวและผู้สูงอายุตามแนวทางเบญจวิถีี
สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิงร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินเขตที่ 6 เชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว จัดอบรมการปรับปรุงบำรุงดิน ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกสรอเบอรี่อย่างยั่งยืน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอแม่วาง ศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรอยพระพุทธบาทป่ากล้วย ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2557    โดยมี นายบุญศรี  พาลมูล เกษตรอำเภอสะเมิง ให้การต้อนรับ
ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอสะเมิง ร่วมกิจกรรมจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายระดับจังหวัด โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โดยมีท่านสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธี

สำนักงานเกษตรอำสะเมิงเข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหัวหน้ากลุ่ม / ฝ่าย เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557       

สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง จัดอบรมสร้างเครือข่ายลดการเผาในพื้นที่การเกษตร
ประมวลภาพงานสตรอเบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557
นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมสำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง และมีการประชุมเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปลูกสตรอเบอรี่
งานแถลงข่าวการจัดงานสตรอเบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ.2557
สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี2556/57 ชี้แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม แปลงเกษตรกร
สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบผู้ประสบภัยธรรมชาติ พร้อมกับชี้แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม แปลงเกษตรกร