ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง..
เมนู

Link หน่วยงานต่างๆ

เกษตรอำเภอสะเมิง   
นายนิเคน เสนาธรรมรักษาราชการแทน เกษตรอำเภอสะเมิง


เรื่องน่ารู้

โครงการส่งเสริมการปลูกสตรอเบอรี่อย่างยั่งยืน ภายใต้ระบบการส่งเสริม MRCF

เรียนรู้ระบบการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบใหม่ MRCF system

วิธีการทำงานในพื้นที่ตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร MRCF

การประยุกต์ใช้ GIS เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่

ประโยชน์ของสตรอเบอรี่่
ข้อมูลการผลิตสตรอเบอรี่ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
“กระเทียม” สมุนไพรมหัศจรรย์
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย ของฝากอำเภอสะเมิง
เมี่ยง อาหารว่างสมุนไพร
ผลไม้คลายร้อนที่เหมาะแก่การรับประทานในฤดูที่มีอากาศร้อน
กาแฟอีกหนึ่งของดีของอำเภอสะเมิง
6 เรื่องดี ๆ จากสตรอเบอรี่

ภาพกิจกรรม

วันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น.นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง การดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 รอบที่ 4 กรณีโครงการเกษตรอื่นๆ ภายใต้มาตรการที่ 4 พร้อมนี้ได้มอบเช็คเงินสนับสนุนโครงการแก่ ศบกต. ที่ได้รับโครงการฯ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายพรหมพันธุ์ เชษฐ์ธง เกษตรอำเภอสะเมิง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ พบปะและประชุมเพื่อให้แนะนำการจัดทำบัญชี ให้แก่เกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559 ระยะที่ 2 และติดตามการทำบัญชีโครงการฯ ระยะที่ 1 ณ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ และช่วงบ่ายเวลา 14.00 น. ตรวจเยี่ยมและพบปะเกษตรกร ผู้ปลูกถั่วลิสง พืชทนแล้งใช้น้ำน้อย ในพื้นที่ ม. 2,3 ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่9
วันที่ 16 มีนาคม2559 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิงร่วมกับ คณะกรรม ศบกต.สะเมิงเหนือ ศบกต.สะเมิงใต้ รับเช็คเงินสดโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/59
ชี้แจง ทำความเข้าใจ กับบทบาท single commound ผู้แทน ศบกต. กลุ่มเกษตรกร ถึงการเตรียมความพร้อมในการเปิดบัญชีเงินฝาก โครงการพัฒนาอาชีพการเกษตร ตามความต้องการของชุมชน ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี2558/59 ระยะที่2 ครั้งที่1 จำนวน 9 โครงการ
วันที่ 7 มีนาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง จ.เชียงใหม่ จัดอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 เวลา 09:00-12:00 น.
ณ หอประชุมที่ว่าการอำสะเมิง หมู่ที่ 10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เรื่อง ระบบการจัดการคุณภาพGAP โดย ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่์
วันที่ 4 มีนาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง จ.เชียงใหม่ จัดอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศูนย์เครือข่าย) หมู่ที่ 3 ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เรื่องกรอบการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฎิบัติของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอสะเมิง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพร้อมทั้งบรรยายโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี2558/59 และปัญหาราคาสินค้าเกษตรในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:00 น.ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 6 ตำบลสะเมิงเหนือ(ศูนย์เครือข่าย)
นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามงานสำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง พร้อมติดตามสถานการณ์การผลิตสตรอเบอรี่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานเทศกาลสตรอเบอรี่ของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2559
นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอสะเมิง เป็นประธานประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าตามมาตรการเร่งด่วนของจังหวัดเชียงใหม่ แก่ส่วนราชการในอำเภอสะเมิง ทั้งนี้มีนายวิชัย ศรีโพธิ์งาม หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนของ CP เข้าร่วมประชุมด้วย
สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิงเสนอโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้งตามความต้องการของชุมชนอำเภอสะเมิง โดยผ่านความเห็นชอบในหลักการ จำนวนทั้งสิ้น  12 โครงการ จากคณะกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาโครงการระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอสะเมิงเป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเทศกาลสตรอเบอรี่และของดีอำเภอสะเมิงครั้งที่ 15 ประจำปี 2559 โดยมอบหมายให้สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิงรับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ และประกวดผลผลิตทางการเกษตรในกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสะเมิง อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอำเภอสะเมิงให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตสตรอเบอรี่ เป้าหมายผู้ร่วมงาน 300 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (สตรอเบอรี่) ม. 5 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ง
นายสัญชัย ปัญจะเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากเกษตรอำเภอสะเมิงเข้าร่วมกิจกรรมคืนชีวิตให้ป่าสะเมิง ร่วมกับหน่วยงานบูรณาการ ณ ม.10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ง
สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง ให้บริการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร พร้อมทั้งให้บริการถ่ายรูปนำเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล Online   http://www.farmer.doae.go.th
สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิงร่วมสัมมนาเรื่องกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
นายสัญชัย ปัญจะเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานสัมมนานักส่งเสริมมืออาชีพ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.เชียงใหม่
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอำเภอสะเมิง มอบพันธุ์ข้าวพระราชทานจากพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในวันประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสะเมิง
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชัยงใหม่ ร่วมกับอำเภอสะเมิง จัดงานแถลงข่าวงานสตรอเบอรี่ และของดีอำเภอสะเมิง ครั้ง ที่ 14 ระหว่างวันที่ 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2558
นายสมพล  แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการดำเนินงานพร้อมทั้งให้แนวทางในการดำเนินงาน โครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยพร้อมทั้งติดตามแปลงการผลิตสตรอเบอรี่ปลอดภัยอำเภอสะเมิง
นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วย นายธีรศักดิ์  ศรีวิชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช พบปะเกษตรอำเภอเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการจัดงานวันรณรงค์ลดการใช้สารเคมี
สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ได้ดำเนินการตรวจสิทธิ์เกษตรกร
นายพรหมพันธุ์  เชษฐธง เกษตรอำเภอสะเมิง ร่วมติดตามการดำเนินงานคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ระดับตำบล.
สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง โดยนักวิชาการผู้รับผิดชอบระดับตำบล จำนวน 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลสะเมิงใต้,ตำบลสะเมิงเหนือ, ตำบลบ่อแก้ว, ตำบลแม่สาบ, และตำบลยั้งเมิน พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบระดับหมู่บ้านดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรผู้แจ้งขึ้นทะเบียน โดยการใช้ GPS เดินรอบแปลงเกษตรกรทุกราย เพื่อป้องกันการแจ้งข้อมูลเท็จ.
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง ดำเนินการโครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช    (สตรอเบอรี่) ตามนโยบายเร่งด่วน คสช.
สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง ร่วมคณะทำงานวิทยากร โครงการส่งเสริมการปลูกสตรอเบอรี่ยั่งยืนอำเภอสะเมิง ปี 2557 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ตามระบบโรงเรียนเกษตรกร ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ตำบลบ่อแก้วอำเภอสะเมิง จังหวัดเขียงใหม่
สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิงถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิดขยายเชื้อราบิวเวอเรีย เพื่อให้เกษตรกรนำไปขยายเพื่อใช้ป้องกันการระบาดและการทำลายของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่มักจะเกิดการทำลายผลผลิตข้าว โดยเกษตรกรสามารถทำเองได้เป็นอย่างดี
สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิงเร่งดำเนินการตามนโยบายของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช. โดยให้บริการแก่เกษตรกรเพื่อให้ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี2557/58
สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิงเร่งดำเนินการตามนโยบายของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช. โดยออกให้คำแนะนำร้านจำหน่ายปัจจัยทางการเกษตรในเขตพื้นที่อำเภอสะเมิง
สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิงเร่งดำเนินการตามนโยบายของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช. โดยให้บริการแก่เกษตรกรเพื่อให้ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี2557/58 ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ 5 ตำบล 44 หมู่บ้าน พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยี     การลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร
สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิงจัดอบรมโครงการ พัฒนาอาสาสมัครเกษตรกร เวทีเรียนรู้เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตนเองสู่ความเป็น Smart Farmer ครั้งที่ 3
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิงดำเนินการ อบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว
สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิงร่วมดำเนินการตาม Road Map กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการจัดเวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขระดับ ตำบล และระดับอำเภอ          โดยมีนายอนุพงษ์  วาวงค์มูล นายอำเภอสะเมิง เป็นประธาน
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พบปะและให้บริการประชาชนอำเภอสะเมิง โครงการหน่วยบริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน  โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงค์มูล นายอำเภอสะเมิงพร้อมหห้วหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ
สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิงจัดประชุมคณะทำงานบูรณาการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาโครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรอเบอรี่ฯ
ว่าที่ร้อยตรี กิตติ  ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ พร้อมด้วยที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจติดตามงานแก้ไขปัญหารการปลูกสตรอเบอรี่และเยี่ยมชมศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลบ่อแก้วโดยมี นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ,หน่วยงานภาคีเครือข่าย และเกษตรกรให้การต้อนรับ
สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิงร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเขียงใหม่จัดอบรมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว กิจกรรมพัฒนาครอบครัวและผู้สูงอายุตามแนวทางเบญจวิถีี
สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิงร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินเขตที่ 6 เชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว จัดอบรมการปรับปรุงบำรุงดิน ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกสรอเบอรี่อย่างยั่งยืน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอแม่วาง ศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรอยพระพุทธบาทป่ากล้วย ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2557    โดยมี นายบุญศรี  พาลมูล เกษตรอำเภอสะเมิง ให้การต้อนรับ
ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอสะเมิง ร่วมกิจกรรมจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายระดับจังหวัด โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โดยมีท่านสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธี

สำนักงานเกษตรอำสะเมิงเข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหัวหน้ากลุ่ม / ฝ่าย เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557       

สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง จัดอบรมสร้างเครือข่ายลดการเผาในพื้นที่การเกษตร
ประมวลภาพงานสตรอเบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557
นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมสำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง และมีการประชุมเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปลูกสตรอเบอรี่
งานแถลงข่าวการจัดงานสตรอเบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ.2557
สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี2556/57 ชี้แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม แปลงเกษตรกร
สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบผู้ประสบภัยธรรมชาติ พร้อมกับชี้แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม แปลงเกษตรกร