ประวัติสำนักงาน


     สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิงเป็นหน่วยงาน ส่งเสริมการเกษตรในสังกัด กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้สถาปนาอย่างเป็นทางการ มื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2510 โดยรวมเอาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 หน่วยงาน คือ งานส่งเสริมการเกษตรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกสิกรรม กรมการข้าว ซึ่งหน่วยงานทั้ง 3 มีผู้บริหารงานส่วนภูมิภาคที่เรียกว่า หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมการเกษตรกรเขต กสิกรรมจังหวัด ข้าวจังหวัด กสิกรรมอำเภอ ข้าวอำเภอ โดยรวมหน่วยงานทั้ง 3 ในระดับต่างๆ และจัดตั้งเป็นเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
     อำเภอสะเมิง ผู้คนที่รู้จักขนานนามว่าเมืองในหุบเขาบ้าง เมืองในหมอกบ้างผู้คนอพยพมาอยู่หลังเกิดสงครามระหว่างเชียงใหม่กับพม่า เงี้ยวและลาวในราวพ.ศ.2000 ถึง พ.ศ.2001 ชาวไทลื้อ ชาวกะเหรี่ยงเป็นพวกแรกที่อพยพมาอาศัยอยู่ คำว่า “สะเมิง” เป็นภาษาลั๊ว โบราณมีความหมายว่ารุ่งอรุณหรือรุ่งสาง (มณี พยอมยงค์อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อปี พ.ศ.2445 และปีพ.ศ.2480 ยุบให้เป็นกิ่งอำเภอ ขึ้นอยู่ในความปกครองของอำเภอแม่ริม เนื่องจากอยู่ห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก พ.ศ.2501 ทางราชการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอสะเมิงอีกครั้ง เมื่อวันที่ 23  กรกฎาคม 2501 พ.ศ.2545 อำเภอสะเมิงครบอายุการก่อตั้ง 100 ปี

คำขวัญอำเภอสะเมิง

“สตรอเบอรี่รสเยี่ยม  ภูเขาสูงเทียมฟ้า  ดอกไม้พันธุ์นานา  บรรยากาศสวิสเซอร์แลนด์”


สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง   ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดเชียงใหม่  บนถนนสาย 1096  ห่างจากตัวจังหวัด  50  กิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพฯ 801  กิโลเมตร  บริเวณละติจุด  18-19  องศาเหนือและลองติจุด  98  ถึงลองติจุด  36  ลิบดาตะวันออก  พิกัด M.A. 721838  ณ  ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ

ภูมิประเทศของสำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง มีลักษณะเป็นป่าไม้และภูเขา มีลำน้ำสำคัญไหลผ่าน คือ น้ำแม่ขาน และแม่น้ำสะเมิง

ทิศเหนือ
ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ฟากตะวันตกของถนนไปตำบลสะเมิงเหนือ ตรงที่อยู่ห่างจาก วัดกองขากหลวงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 500 เมตร หลักเขตที่ 1 เป็นเส้นตรงไป ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงถนนสายสะเมิง – แม่ริม ตรงหลักกิโลเมตรที่ 9.500 ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 2
ทิศตะวันออก
จากหลักเขตที่ 2 ตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงฝั่งตะวันตกของห้วยหมื่นตรงที่อยู่ ห่างจากปากน้ำแม่ลานคำตอนที่จบกับห้วยหมื่น ทิศใต้
จากหลักเขตที่ 2 ตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงฝั่งตะวันตกของห้วยหมื่นตรงที่อยู่ ห่างจากปากน้ำแม่ลานคำตอนที่จบกับห้วยหมื่น
ทิศตะวันตก
จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงฝั่งเหนือของห้วยยาวตอน ที่ตัดกับถนนไปบ้านแม่สาบ ตรงที่บรรจุกับห้วยยาว ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 5 จากเขตที่ 5 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับหลักเขตที่ 1