อัตรากำลัง

นายนิเคน เสนาธรรม
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอสะเมิง

งานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

นายสุขสันต์ ทองขาว
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

งานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

นายเรวัต แก้วเลิศตระกูล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ

งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นางสาวสุพรรษา อินตา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางวันเพ็ญ เตจ๊ะยา
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน (ช่วยราชการสำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง)
นางสาวพนาพร สารศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
นายเจริญ อธิพรหม
นักการภารโรง